Welcome to your Armenian Skills Quiz

You have 15 minutes to complete this quiz. A timer will be visible in the corner of your browser.

Full Name Zip Code Email Phone
1. 1. Նա իմ հիվանդը _____:
2. 2.  Ձեր հիմնական բժիշկն եմ:
3. 3. Ցույց տվեք, թե ______ է ցավում:
4. 4. Նկարագրեք, թե ինչպիսին է _____ ցավը:
5. 5. Երբ հիվանդը եկավ բժշկի գրասենյակ, նա ______, որ բժիշկն իրեն անմիջապես ընդունի:
6. 6. Բուժքույրը հարցնում է. «Արդյոք պատահու՞մ են Ձեր մոտ ________ դեպքեր:”
7. 7. Ոչ, ուղակի դա շատ ցավոտ էր, և ես շատ ______:
8. 8. Խնդրում եմ ________ աթոռին և ես կտեղեկացնեմ Ձեզ, թե երբ է բժիշկը Ձեզ ընդունելու:
9. 9. Երբ բժիշկն եկավ, նա ստուգեց տղայի վերքը և ասաց, որ ______ այն կարել:
10. 10. Հիվանդը հարցնում է բժշկին. «_____ է նշանակում վերքը կարել»
11. 11. Վերքը կարելը նշանակում է վերքի եզրերը իրար կարել, և մենք անում ենք այն տեղային _____, որպեսզի Դուք ցավ չզգաք:
12. 12. Դրանից հետո Դուք պետք է յուրաքանչյուր երկու օրը մեկ _______ այստեղ՝ Ձեր վերքը մաքրելու:
13. 13. Հենց որ Ձեր վերքը _____, մենք կքանդենք կարերը:
14. 14. Բժիշկ՝ Ոչ, Ձեր հիվանդությունը ավելի  ____________ , եթե դա անմիջապես չանենք:
15. 15. Հիվանդ՝ Լավ, այդ դեպքում ես _________ իմ հաջորդ այցելությունը նշանակել հնարավորինս շուտ:
16. 16. Բժիշկ՝ Ձեր լաբորատոր արդյունքները ցույց են տալիս, որ Ձեր արյան մեջ շաքարի մակարդակը կազմում է 200 մգ/դցլ: Սա պատահում է, երբ Դուք _______ Ձեր սննդակարգին և վարժությունների պլանին: