Welcome to your Haitian Creole Skills Quiz

You have 15 minutes to complete this quiz. A timer will be visible in the corner of your browser.

Full Name Zip Code Email Phone
1. Èske ou ____ santi doulè sa a avan aksidan an?
2. Enfimyè a _______ ede ou talè konsa.
3. Pandan mwen _____ janbe lari a, yon machin frape mwen.
4. Mwen ____ pran medikaman an si se pa te pou efè segondè yo.
5. _____ ou janm kondwi si tèt ou ap vire.
6. Ou bezwen yon pansman ____ je gòch ou.
7. Ki laj ou _____?
8. Ou gen yon twou nan dan, fòk ou _____ li.
9. Pa manje ____ bwè anyen ditou.
10. Piga ou vale grenn sa a, kite li ____ anba ___ ou.
11. Ouvri bouch ou epi __________ lang ou deyò.
12. Dyabèt vle di genyen twòp ____ nan san ou.
13. W ap bezwen pran yon _____ pou enfeksyon ou an.
14. Preklanmsi fè _____ fanm ansent _____
15. Opresyon se yon maladi ki afekte ________ an epi ki rann li difisil pou __________.
16. Doktè ou kapab ba ou yon _______ chak ane pou anpeche ou malad ak grip.
17. Idwosèl se yon maladi yo konn rele _______ an Ayiti.
18. Yo te bay Marie anestezi pou kò li _______________.
19. Lonbrit la _______________bavant ou.
20.