Welcome to your Haitian Creole Skills Quiz

You have 15 minutes to complete this quiz. A timer will be visible in the corner of your browser.

Full Name Zip Code Email Phone
1. Èske ou ____ santi doulè sa a avan aksidan an?
2. Enfimyè a _______ ede ou talè konsa.
3. Pandan mwen _____ janbe lari a, yon machin frape mwen.
4. Mwen ____ pran medikaman an si se pa te pou efè segondè yo.
5. _____ ou janm kondwi si tèt ou ap vire.
6. Ou bezwen yon pansman ____ je gòch ou.
7. Ki laj ou _____?
8. Ou gen yon twou nan dan, fòk ou _____ li.
9. Pa manje ____ bwè anyen ditou.
10. Piga ou vale grenn sa a, kite li ____ anba ___ ou.
11. Ouvri bouch ou epi __________ lang ou deyò.
12. Dyabèt vle di genyen twòp ____ nan san ou.
13. W ap bezwen pran yon _____ pou enfeksyon ou an.
14. Preklanmsi fè _____ fanm ansent _____
15. Opresyon se yon maladi ki afekte ________ an epi ki rann li difisil pou __________.
16. Doktè ou kapab ba ou yon _______ chak ane pou anpeche ou malad ak grip.
17. Idwosèl se yon maladi yo konn rele _______ an Ayiti.
18. Yo te bay Marie anestezi pou kò li _______________.
19. Lonbrit la _______________bavant ou.
20. Biskèt la ___________ pwatrin ou
21. Chak fwa kè yon moun bat, li ponpe _______ nan atè yo.
22. ____________ kapab lakòz donmaj grav nan kè , ______ , ak ren.
23. "Li paragraf sa a epi chwazi bon repons la.
Doktè: Se sèlman lè ou sevwe pitit ou w ap ka pran medikaman sa a. Pasyan: Poukisa mwen pa ka pran li?
Doktè: Paske li kapab _____ nan lèt ou."
24. "Li paragraf sa a epi chwazi bon repons la.
Yon koup ale kay yon doktè paske yo anvi fè yon timoun. Doktè a mande yo si yo santi yo anfòm. Mesye a reponn wi, men depi li sot Brezil mwa pase, li santi yon lafyèv epi kò li ap fè li mal. Sa ki pi rèd la, yon jou li leve li wè yon pakèt bouton leve so po li epi yo grate. Doktè a di mesye dam yo kounye a pa yon bon moman pou yo eseye fè yon timoun. Li mande yo pou yo tann toujou epi li bay mesye a medikaman pou fyèv ak doulè a. Poukisa doktè a vle yo tann avan yo eseye fè yon timoun ?"
25. "Li paragraf sa a epi chwazi bon repons la.
Jocelyne soufri tansyon epi li te fè yon kriz kadyak semèn pase. Doktè a mande li si li toujou pran medikaman tansyon li yo, li reponn li pran medikaman tansyon li yo chak fwa li santi tansyon li wo. Doktè a reponn li si sipoze pran medikaman li _______________________."


Please click "Submit" to complete your quiz. Thank you for your interest in InterpreterEd.com