Welcome to your Tagalog Skills Quiz

You have 15 minutes to complete this quiz. A timer will be visible in the corner of your browser.

Full Name Zip Code Email Phone
1. Siya ay gustong_____ sa doktor.
2. _____ ka ba bago nagpunta dito?
3. _____ ang pangalan ng nagdala sa pasyente?
4. Itinanong ng nars “Siya ba ay nawalan ng________ pagkatapos masugatan?”
5. Sabi ng kasama, hindi naman pero patuloy ang matinding sakit na ________.
6. Pagdating sa tanggapan ng doktor, sinuri niya ang sugat at ____ sa pasyente na kailangang tahiin ito.
7. Itinanong ng doktor kung ang pasyente ay _____ na sa isang operasyon,
8. Anu-anong mga gamot ang _______ ng doktor na inumin mo sa isang araw?
9. Handa ____ bang magpaopera ngayon?.
10. _____ang dapat hingan ng pahintulot?
11. Nakaranas ka na ba ng _________ reaksiyon sa anumang gamot?
12. Kailangang _____ka namin ng pampatulog.
13. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagsabi na sila ay _________hanggang matapos ang operasyon.
14. Ang operasyon ay tapos na pero hindi pa______ na makita ang pasyente.
15. Ang pasyente ay nakakaintindi ng Ingles pero _______ niya na kinakausap siya sa Tagalog.
16. Ang pasyente ay nagkaroon ng mga kumplikasyon _______ may magandang plano sa paggamot.
17. Makakabuti na ang iminumungkahing muling pagtigil sa ospital ay _______.
18. Siya ay __________ nang dumating ang doktor na hinahanap niya.
19. Handa na ba siyang muling _______ sa ospital?
20. Manatiling tahimik dahil ang pasyente ay ___________.
21. ______ ng pasyente ang papel ng pahintulot?
22. Basahin ang sumusunod na talataan at piliin ang tamang sagot.
Sinabi ng doktor na nakarating sa kanya ang aking ulat na sumakit ang aking ulo at nagsuka ako pagkatapos kong uminom ng gamot.
Sabi ng doktor, kailangang pumunta ka sa aming tanggapan para masuri at kung kailangan ay mabigyan ng bagong gamot.
Maghihintay ako ngayong araw at kung hindi ka makakarating ngayon, ipagbibilin kita sa ibang doktor. Kailan at _____ oras ka makakarating?
23. Sinabi ng pasyente na _____ siya sa lalong madaling panahon.
24. Sinabi ng doktor na ang asukal sa aking dugo ay masyadong mataas. Kailangang mahigpit na sundin ko ang mga inirerekomendang dami at uri ng pagkain at mahalaga rin ang _______ ehersiyo.
25. Sinabi ng doktor na kailangan ding ibaba ang antas ng aking kolesterol. Paano ko magagawa ito?
Ayon sa doktor ito ay sa pamamagitan din daw ng mga tamang pagkain, palagiang ehersisyo at pag-inom ng gamot gaya ng itinagubilin. Kailangan din daw magpasuri sa _____ na linggo.


Please click "Submit" to complete your quiz. Thank you for your interest in InterpreterEd.com