Welcome to your Tagalog Skills Quiz

You have 15 minutes to complete this quiz. A timer will be visible in the corner of your browser.

Full Name Zip Code Email Phone
1. Siya ay gustong_____ sa doktor.
2. _____ ka ba bago nagpunta dito?
3. _____ ang pangalan ng nagdala sa pasyente?
4. Itinanong ng nars “Siya ba ay nawalan ng________ pagkatapos masugatan?”
5. Sabi ng kasama, hindi naman pero patuloy ang matinding sakit na ________.
6. Pagdating sa tanggapan ng doktor, sinuri niya ang sugat at ____ sa pasyente na kailangang tahiin ito.
7. Itinanong ng doktor kung ang pasyente ay _____ na sa isang operasyon,
8. Anu-anong mga gamot ang _______ ng doktor na inumin mo sa isang araw?
9. Handa ____ bang magpaopera ngayon?.
10. _____ang dapat hingan ng pahintulot?
11. Nakaranas ka na ba ng _________ reaksiyon sa anumang gamot?
12. Kailangang _____ka namin ng pampatulog.
13. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagsabi na sila ay _________hanggang matapos ang operasyon.
14. Ang operasyon ay tapos na pero hindi pa______ na makita ang pasyente.
15. Ang pasyente ay nakakaintindi ng Ingles pero _______ niya na kinakausap siya sa Tagalog.
16. Ang pasyente ay nagkaroon ng mga kumplikasyon _______ may magandang plano sa paggamot.
17. Makakabuti na ang iminumungkahing muling pagtigil sa ospital ay _______.
18. Siya ay __________ nang dumating ang doktor na hinahanap niya.
19. Handa na ba siyang muling _______ sa ospital?