Welcome to your Hmong Skills Quiz

You have 15 minutes to complete this quiz. A timer will be visible in the corner of your browser.

Full Name Zip Code Email Phone
1. Lub tsev kho mob _____?
2. Nov yog _____ noj kom tsis txhob mob plab.
3. Koj tuaj _____ tus kws kho mob, puas yog?
4. Koj yuav tsum mus nqa cov tshuaj nram lub _____.
5. Kuv xeev xeev siab zoo li yuav _____.
6. Nej _____ kws kuaj hniav npe hu li cas?
7. Koj ob _____ puas plooj plooj?
8. Mloog zoo zoo seb koj puas _____ kuv hais.
9. Cov tshuaj no, koj yuav tsum noj _____ thiab noj kom tag nawb.
10. Nws hnoos tau ib hlis ntau lawm, ntshai tsam yog nws _____ lawm.
11. Tau ob peb hlis no zoo li koj yuag yuag lawm, koj puas _____ noj mov thiab?
12. Koj yuav tsum _____ dej thiab zaub mov mus txog 24 teev ua ntej koj yuav raug phais.
13. Vim koj ua tsheb sib nraus es thiaj li mob duav ces, mus ntsib tus _____.
14. Tus kws kuaj qhov muag hais tias kom koj yuav tsum _____ es thiaj li pub koj tsav tsheb.
15. Thaum koj tuaj ntsib tus kws kho mob no ces thov nqa koj daim _____ tuaj nawb.
16. “Maiv Yeeb, koj mob _____ xwb ces yuav tsis muaj tshuaj pab, nws mam zoo nws xwb.”
17. Tus kws kho mob mam li _____ tshuaj rau koj mus yuav cov tshuaj rau koj qhov mob ko taw vwm.
18. Kws kho mob: Zoo kawg uas koj tuaj ntsib kuv.

Tus neeg mob: Kuv twb xoo fais fab raws li koj hais lawm, koj puas paub tias kuv mob dab tsi?

Kws kho mob: Raws li daim duab fais fab ces pom tias koj muaj pob zeb nyob hauv koj _____.
19. Tus neeg mob: Kuv pheej ib sij mus tso zis ib zaug.

Tus kws kho mob: Thaum koj mus tso zis puas hnov kub lug los sis ntsim ntsim thiab?

Tus neeg mob: Yeej muaj li ntawd thiab kuv yeej tshaib plab thiab nqhis dej tas li.

Tus kws kho mob: Yog li mas kuv xav hais tias tej zaum yog koj muaj mob _____.
20. Tus kws kho mob: Koj lub cev coj khaub ncaws zaum kawg thaum twg los lawm?

Tus poj niam: Zoo li dhau ob los sis peb hlis los lawm.

Tus kws kho mob: Koj puas nkees, puas xeev siab thiab?

Tus poj niam: Kuv yeej xeev siab heev hnov tsw pa zaub mov ces kuv ntuav xwb.

Tus kws kho mob: Peb mam li tso koj ntshav los kuaj, tej zaum koj _____ lawm.
21. Qhov uas koj tso tsis tau quav thiab tsis tau zis lawm twb yog vim koj _____ tsis ua hauj lwm lawm. Thaum zoo li no lawm ces yuav tsum tau mus lim ntshav li peb zaug tauj ib lis piam. Thiab thaum koj mus lim ntshav ib zaug twg no yuav siv sij hawm li peb mus rau plaub teev nawb.
22. Koj pheej hnoos tau me ntshav thiab twb hnoos tau ob peb hlis lawm, ces peb xav sim tshuaj rau ntawm koj daim tawv nqaij ntawm koj sab caj npab. Qhov no yog peb yuav txhaj me ntsis tshuaj rau ntawm koj sab caj npab ces li peb hnub koj yuav tsum rov qab tuaj rau peb kuaj. Yog hais tias ntawm qhov chaw peb txhaj tshuaj liab thiab o o tuaj no ces yog koj mob _____ lawm nawb.
23. Hais txog lub qog ntawm koj lub mis peb twb xoo fais fab tas lawm tab sis paub tsis tseeb thiab. Ces peb yuav tsum _____ mus kuaj kom peb thiaj li paub tseeb hais tias nws yog qog zoo los qog phem. Thaum peb kuaj tag ho yog qog phem es yuav hlav tuaj no ces yuav tsum raug phais es muab lub qog tshem tawm.
24. Tub Vaj mob plab heev li. Nws hais tias mob ntawm nws lub ntaws rau nws lub plab mog mus rau ntawm sab xis lawm. Mob heev zuj zus tuaj li ces nws yeej sawv tsis taus ntseg li nws khoov lawm xwb laiv. Tsuag tsuag coj nws mus rau hauv tsheb peb yuav tsum thauj nws mus rau tom lub tsev kho mob kam ceev tsam yog nws mob _____.
25. Tus kws kho mob: Thaum kuv kuaj koj kuv xuas tau tias koj lub plab nruj nruj thiab o o heev rau ntawm koj sab laug. Yog li ntawd, kuv xav tias yog mob koj _____ thiab peb yuav tsum muab nws phais tawm sai li sai tau.


Please click "Submit" to complete your quiz. Thank you for your interest in InterpreterEd.com