Welcome to your Hmong Skills Quiz

You have 15 minutes to complete this quiz. A timer will be visible in the corner of your browser.

Full Name Zip Code Email Phone
1. Lub tsev kho mob _____?
2. Nov yog _____ noj kom tsis txhob mob plab.
3. Koj tuaj _____ tus kws kho mob, puas yog?
4. Koj yuav tsum mus nqa cov tshuaj nram lub _____.
5. Kuv xeev xeev siab zoo li yuav _____.
6. Nej _____ kws kuaj hniav npe hu li cas?
7. Koj ob _____ puas plooj plooj?
8. Mloog zoo zoo seb koj puas _____ kuv hais.
9. Cov tshuaj no, koj yuav tsum noj _____ thiab noj kom tag nawb.
10. Nws hnoos tau ib hlis ntau lawm, ntshai tsam yog nws _____ lawm.
11. Tau ob peb hlis no zoo li koj yuag yuag lawm, koj puas _____ noj mov thiab?
12. Koj yuav tsum _____ dej thiab zaub mov mus txog 24 teev ua ntej koj yuav raug phais.
13. Vim koj ua tsheb sib nraus es thiaj li mob duav ces, mus ntsib tus _____.
14. Tus kws kuaj qhov muag hais tias kom koj yuav tsum _____ es thiaj li pub koj tsav tsheb.
15. Thaum koj tuaj ntsib tus kws kho mob no ces thov nqa koj daim _____ tuaj nawb.
16. “Maiv Yeeb, koj mob _____ xwb ces yuav tsis muaj tshuaj pab, nws mam zoo nws xwb.”
17. Tus kws kho mob mam li _____ tshuaj rau koj mus yuav cov tshuaj rau koj qhov mob ko taw vwm.
18. Kws kho mob: Zoo kawg uas koj tuaj ntsib kuv.

Tus neeg mob: Kuv twb xoo fais fab raws li koj hais lawm, koj puas paub tias kuv mob dab tsi?

Kws kho mob: Raws li daim duab fais fab ces pom tias koj muaj pob zeb nyob hauv koj _____.
19. Tus neeg mob: Kuv pheej ib sij mus tso zis ib zaug.

Tus kws kho mob: Thaum koj mus tso zis puas hnov kub lug los sis ntsim ntsim thiab?

Tus neeg mob: Yeej muaj li ntawd thiab kuv yeej tshaib plab thiab nqhis dej tas li.

Tus kws kho mob: Yog li mas kuv xav hais tias tej zaum yog koj muaj mob